Етнічна психологія: навчальний посібник

Махній М. М. Етнічна психологія: навчальний посібник/ М. М. Махній. – Київ: Видавничий Дім "Слово", 2015. – 272 с.  

Глобалізаційні процеси сьогодення, мультикультуризація немовби стирають об’єктивні вияви етнічного. Проте, як не дивно, дух етніки постійно виконує роль звабника відносно кожної людини, намагаючись втягнути її життя у послідовність буття культурних форм. Більше того в умовах сучасної світової цивілізації звернення до етнічних коренів виконує захисні, розвиваючо-збагачувальні, стабілізуючі та інші соціально-психологічні функції. Як модель буття етнокультура є певним сценарієм людського існування, для реалізації якого потрібен не один, а кілька учасників.

Опанування етнокультурними знаннями є необхідним компонентом, який збагачує загальну і фахову ерудицію. Пропонована книга прислуговує саме цій меті, вона містить великий масив опрацьованого матеріалу – історичного, етнологічного, політологічного, соціологічного, лінгвістичного, психологічного, який подається на підставі поліцентричної методології.

Для широкого кола читачів – студентів, викладачів, науковців, усіх, хто цікавиться соціокультурними питаннями життя етносу.

ББК 88. 58
УДК 316. 273
ISBN 978-966-194-221-8 

© Махній М. М., 2015
© Видавничий Дім "Слово", 2015

Зміст

Вступ   5

Розділ 1. ВИТОКИ  ЕТНОПСИХОЛОГІЇ   7

1. 1. Уявлення про “своїх” та “чужих” в античності та середньовіччі   8
1. 2. Етнопсихологічні концепції епохи Просвітництва   13
1. 3. Становлення “психології народів”  у ХІХ столітті   20
1. 4. Зародження української етнічної психології   29

Розділ 2. ФЕНОМЕН НАЦІЇ   45

2. 1. Класичні визначення нації   46
2. 2. Сучасні націологічні концепції   47
2. 3. Культурні рефлексії феномену національності   50
2. 4. Глобалізація і цивілізаційно-культурна ідентифікація   55
2. 5. Українська нація: між вічним і демагогічним   57

Розділ 3. ЕТНОЦЕНТРИЧНІСТЬ СВІТОБАЧЕННЯ   73

3. 1. Природа етноцентризму   74
3. 2. Культурний релятивізм   83
3. 3. Ксенофобія і етнофобії   86
3. 4. Ойкофобія і ксенофілія   94
3. 5. Патріотизм і націоналізм   98
3. 6. Етнокультурна толерантність   104

Розділ 4. ЕТНОКУЛЬТУРНА СТЕРЕОТИПІЗАЦІЯ   112

4. 1. Походження етнічних стереотипів   113
4. 2. Різновиди етнокультурної стерео типізації   122
4. 3. Етнічні упередження і забобони   129
4. 4. Історична динаміка етностереотипів та упереджень   135
4. 5. Українські авто стереотипи   140
4. 6. Національний імідж і бренд країни   145

Розділ 5. ЕТНОКУЛЬТУРНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ   158

5. 1. Теорії етнічної ідентифікації   159
5. 2. Американська ідентичність: “плавильний казан” чи “миска салату”?   171
5. 3. “Homo Sovieticus”: утопічній проект інтернаціональної спільноти   182
5. 4. Європейська ідентичність: уніфікація чи “єдність в розмаїтті”?   188

Розділ 6. МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ   198

6. 1. Етнофізіогноміка: оцінка зовнішності і привабливості   200
6. 2. Етикетні форми невербальної взаємодії   210
6. 3. Семантика національних жестів   225
6. 4. Крос-культурні дослідження комунікативного простору і часу   233
6. 5. Особливості національного гумору   247
6. 6. Ненормативна етнолінгвістика   252

Глосарій   263

"Етнопсихологія і міжкультурна комунікація": змістМахній М. М. Етнопсихологія і міжкультурна комунікація/М. М. Махній. – Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2015. – 256 с. – (Під знаком “ψ”: науково-освітня серія). 

ББК 88. 58
УДК 316. 273
ISBN 978-617-7223-55-8 

Психологічні особливості різних народів і культур вивчає особлива галузь психологічної науки – етнопсихологія, важливим завданням якої є дослідження взаємодії людини як носія етнічної свідомості та суспільства. 

Етнічна культура, створюючи значущий контекст для особистого вибору людини, не обмежуює її здатність піддавати сумніву та переглядати окремі цінності чи переконання. Отож, стрижневою ідеєю пропонованого видання є аналіз співвідношення соціального і національного, формування поваги до всіх існуючих у суспільстві культурних потреб та способів життя. 

Для широкого кола читачів – студентів, викладачів, науковців, усіх, хто цікавиться соціокультурними питаннями життя етносу.

© Махній М. М., 2015

ПЕРЕДМОВА   ·   5

Розділ 1. ІСТОРІЯ ЕТНОПСИХОЛОГІЇ   ·   6

“Свої” та “чужі”: від “епохи богів” до “епохи народів”   ·   8
Географія “народного духу”:
етнопсихологічні концепції епохи Просвітництва   ·   14
“Психологія народів”:
маніфестація психологічного народознавства   ·   20
“Ієрархія рас” і традиції:
теорія психоеволюції народів Ґюстава Лебона   ·   24
Зародження української етнічної психології: знакові постаті   ·   27 
Інтерпретації “нації”:
від “епохи націоналізму” до “ери глобалізму”   ·   38
Сучасна етнопсихологія:
між антропологією і етнологією   ·   47

Розділ 2. ЕТНОЦЕНТРИЧНІСТЬ СВІТОБАЧЕННЯ   ·   54

Природа етноцентризму: “рідна земля і в жмені мила”   ·  58
Гнучкий етноцентризм: “всюди добре, а дома найліпше”   ·   61
Культурний релятивізм:
“дома їж, що хочеш, а в гостях, що дадуть”   ·   63 
Ксенофобія і етнофобії: “хоч добрий чоловік, та  москаль”   ·   66
Ойкофобія і ксенофілія: “я не я, і хата не моя”   ·   73
Від етноцентризму до націоналізму:
“кожна нація має свою правду”   ·   76
Етнокультурна толерантність: “що край, то звичай”   ·   81

Розділ 3. ЕТНОКУЛЬТУРНА СТЕРЕОТИПІЗАЦІЯ   ·   87

Етнічні стереотипи: соціальні міфи чи когнітивні схеми?   ·   90
Різновиди етнокультурної стереотипізації:
між “своїми” і “чужими”   ·   96
Етнічні упередження і забобони: сучасні теорії  ·   103
Історична динаміка етностереотипів та упереджень:
“москаль i лях – один шеляг”?   ·   108
Українські автостереотипи: “маємо те, що маємо”   ·   112
Національний імідж і бренд країни: реальність і символічність   ·   116

Розділ 4. ЕТНОКУЛЬТУРНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ   ·   126

Теорії етнічної ідентифікації: “яких батьків, чиї ми діти?”   ·   128
Американська ідентичність:
“плавильний казан” чи “миска салату”?   ·   138
“Homo Sovieticus”:
утопічній проект створення інтернаціональної спільноти   ·   147
Українська нація: “хто такі українці і чого вони хочуть”?   ·   152
Європейська ідентичність:
уніфікація чи “єдність в розмаїтті”?   ·   162

Розділ 5. МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ   ·   170

Етнофізіогноміка: “обличчя – різні, а пики – на одне лице”   ·   172
Етнокінесика: етикетні форми невербальної взаємодії   ·   179
Етносемантика національних жестів:
“ти йому меду, а він тобі дулю”   ·   187
Етнопроксеміка: “на печі гаряче, а на лавці тісно”   ·   194
Етнохронеміка: “час не віл, його не налигаєш!”   ·   200
Посмішка як культурний феномен:
“широко посміхатися – не означає радіти”   ·   207
Особливості національного гумору:
“світ уцілів, бо сміявся”   ·   211
Ненормативна етнолінгвістика: “без матюків бракує слів”?   ·   216

Розділ 6. ЕТНОСЕКСОЛОГІЯ   ·   223

Культура інтимності: “кого кохає, за тим і зітхає”   ·   224
Етноеротика:
“найбільша краса, що вище колін і нижче паса”   ·   232
Фалічний потенціал націй:
“який маю, такий маю, молотити з ним не буду”   ·   235
Сексуальна активність:
“на жінці лежати – не значить спати”   ·   237
Гомосексуальність:
від нетрадиційності до суспільного визнання   ·   240
Третя стать: помилка природи чи культури?   ·   244
Cекс і полігамія в ісламі: приписи і реальність   ·   252