Етнічна психологія: навчальний посібник

Махній М. М. Етнічна психологія: навчальний посібник/ М. М. Махній. – Київ: Видавничий Дім "Слово", 2015. – 272 с.  

Глобалізаційні процеси сьогодення, мультикультуризація немовби стирають об’єктивні вияви етнічного. Проте, як не дивно, дух етніки постійно виконує роль звабника відносно кожної людини, намагаючись втягнути її життя у послідовність буття культурних форм. Більше того в умовах сучасної світової цивілізації звернення до етнічних коренів виконує захисні, розвиваючо-збагачувальні, стабілізуючі та інші соціально-психологічні функції. Як модель буття етнокультура є певним сценарієм людського існування, для реалізації якого потрібен не один, а кілька учасників.

Опанування етнокультурними знаннями є необхідним компонентом, який збагачує загальну і фахову ерудицію. Пропонована книга прислуговує саме цій меті, вона містить великий масив опрацьованого матеріалу – історичного, етнологічного, політологічного, соціологічного, лінгвістичного, психологічного, який подається на підставі поліцентричної методології.

Для широкого кола читачів – студентів, викладачів, науковців, усіх, хто цікавиться соціокультурними питаннями життя етносу.

ББК 88. 58
УДК 316. 273
ISBN 978-966-194-221-8 

© Махній М. М., 2015
© Видавничий Дім "Слово", 2015

Зміст

Вступ   5

Розділ 1. ВИТОКИ  ЕТНОПСИХОЛОГІЇ   7

1. 1. Уявлення про “своїх” та “чужих” в античності та середньовіччі   8
1. 2. Етнопсихологічні концепції епохи Просвітництва   13
1. 3. Становлення “психології народів”  у ХІХ столітті   20
1. 4. Зародження української етнічної психології   29

Розділ 2. ФЕНОМЕН НАЦІЇ   45

2. 1. Класичні визначення нації   46
2. 2. Сучасні націологічні концепції   47
2. 3. Культурні рефлексії феномену національності   50
2. 4. Глобалізація і цивілізаційно-культурна ідентифікація   55
2. 5. Українська нація: між вічним і демагогічним   57

Розділ 3. ЕТНОЦЕНТРИЧНІСТЬ СВІТОБАЧЕННЯ   73

3. 1. Природа етноцентризму   74
3. 2. Культурний релятивізм   83
3. 3. Ксенофобія і етнофобії   86
3. 4. Ойкофобія і ксенофілія   94
3. 5. Патріотизм і націоналізм   98
3. 6. Етнокультурна толерантність   104

Розділ 4. ЕТНОКУЛЬТУРНА СТЕРЕОТИПІЗАЦІЯ   112

4. 1. Походження етнічних стереотипів   113
4. 2. Різновиди етнокультурної стерео типізації   122
4. 3. Етнічні упередження і забобони   129
4. 4. Історична динаміка етностереотипів та упереджень   135
4. 5. Українські авто стереотипи   140
4. 6. Національний імідж і бренд країни   145

Розділ 5. ЕТНОКУЛЬТУРНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ   158

5. 1. Теорії етнічної ідентифікації   159
5. 2. Американська ідентичність: “плавильний казан” чи “миска салату”?   171
5. 3. “Homo Sovieticus”: утопічній проект інтернаціональної спільноти   182
5. 4. Європейська ідентичність: уніфікація чи “єдність в розмаїтті”?   188

Розділ 6. МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ   198

6. 1. Етнофізіогноміка: оцінка зовнішності і привабливості   200
6. 2. Етикетні форми невербальної взаємодії   210
6. 3. Семантика національних жестів   225
6. 4. Крос-культурні дослідження комунікативного простору і часу   233
6. 5. Особливості національного гумору   247
6. 6. Ненормативна етнолінгвістика   252

Глосарій   263