Історія психології: навчальний посібник

Махній М. М. Історія психології: навчальний посібник / М.М. Махній. - Київ: Видавничий дім “Слово”, 2016. - 472 с.

ISBN 978-966-194-227-0 

УДК 159.9(091)(075.8)
ББК 88.1я73

Чому протягом історії людству так і не вдалося узгодити поняття психіки з поняттями душі та духу, а лише протиставити їх одне одному? Чому й досі існує стільки різних тлумачень природи психіки? Аби спробувати відповісти на ці питання, автор пропонує зазирнути в історію і простежити логіку формування уявлень про психічне як своєрідний прояв живої природи взагалі й людського буття зокрема. 

 Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями “Психологія”, “Релігієзнавство”, “Богослов’я”, викладачів, а також для широкого кола читачів, усіх, хто цікавиться психологією та історією психологічної думки.

© Махній М. М., 2016
© Видавничий Дім Слово, 2016

ЗМІСТ

ВСТУП
Розділ 1. “HOMO MYTHOLOGICUS”:
ПРАДАВНІ МІФОЛОГІЧНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ДУШУ

1.1. Людина як мікрокосмос: буття, відкрите Світові 
1.2. Анімізм: первісна психологічна теорія
1.3. Тіла і душі: вірування і ритуали
1.4. Метемпсихоз і реінкарнація: мандри душі
1.5. Тотем і табу: етика першопредків 
1.6. Міфологема долі: фатальність людських вчинків 
1.7. Шаманізм: культура архаїчної психотерапії
1.8. Ерот  і Психея: символіка міфологічного шлюбу

Розділ 2. “HOMO METAPHYSICUS”:
ПСИХОАНТРОПОЛОГІЧНІ ІДЕЇ АНТИЧНОСТІ

2.1. Геракліт: вчення про Психею і Логос  
2.2. Піфагор: арифметика і етика душі  
2.3. Емпедокл: сила Любові й Ворожнечі  
2.4. Анаксагор: Світовий Розум  як джерело руху  
2.5. Демокріт:  атомарність буття  
2.6. Гіппократ: темпераментальна природа організму  
2.7. Сократ: мистецтво народження  істини  
2.8. Платон: метафізичні навігації душі  
2.9. Арістотель: душа як сутність тіла 
2.10. Теофраст: першопочатки характерології
2.11. Епікур: психологія насолоди життям
2.12. Плотін: світотворення як “падіння душ”

Розділ 3. “HOMO RELIGIOSUS”:
ПСИХОЛОГІЧНІ ВИМІРИ РЕЛІГІЙНИХ ВЧЕНЬ

3.1. Буддизм: пробудження моральних істин  
3.2. Даоcизм: природний ідеал людини  
3.3. Конфуціанство: шлях до людинолюбства
3.4. Біблія: психологія гріхопадіння Адама і Єви
3.5. Отці Церкви: еволюція уявлень про дух, душу і тіло
3.6. Томізм: душа і тіло у католицькій антропології
3. 7. Іслам: особистість мусульманина
3.8. Суфізм: практики  духовного  самовдосконалення

Розділ 4. “HOMO NATURA” VS “HOMO MACHINE”:
ПРИРОДНИЧА ПСИХОЛОГІЯ НОВОГО ЧАСУ

4.1. Ф. Бекон: “нова логіка” проти “примар людського розуму”
4.2. Р. Декарт і Б. Спіноза: “пристрасті душі” і “сила афектів”
4.3. К. Сакович й І. Ґізель: християнська психологія людини
4.4. Т. Гоббс: психічне життя як епіфеномен матеріального світу
4.5. Дж. Локк: душа як “tabula rasa”
4.6. Г. Ляйбніц: психологія у світлі вчення про монади
4.7. Ж. Ляметрі й Е. Кондільяк: “мисляча машина” чи “чуттєва статуя”?
4.8. Д. Гартлі: першопочатки асоціативної психології
4.9. Ж-Ж. Руссо: психологія морального виховання
4.10. К. Гельвецій: пружини людської діяльності

Розділ  5. “HOMO PSYCHOLOGICUS”: 
СТАНОВЛЕННЯ НАУКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ

5.1. В. Вундт: від фізіологічної до етнічної психології  
5.2. Г. Фехнер: від психофізики до психотеології
5.3. Г. Гельмгольц:  від психофізіології до термодинаміки  
5.4. І. Сєченов: фізіолог як справжній психолог    
5.5. Ф. Гальтон: від дактилоскопії до євгеніки 
5.6. Г. Еббінґауз: відкриття законів пам’яті 
5.7. К. Ушинський: спроба педагогічної антропології  
5.8. С. Холл: зародження педології  
5.9. Ч. Дарвін: еволюційний принцип в психології
5.10. Ч. Ломброзо: психопатологія геніїв і злочинців

Розділ 6. “HOMO PSYCHOANALYTICUS”:
ЗАГЛИБЛЕННЯ У ЛЮДСЬКЕ НЕСВІДОМЕ

6.1. З. Фройд: розкриття природи несвідомих потягів 
6.2. Тінь Едіпа: психосексуальні стадії розвитку дитини 
6.3. К. Юнґ: архетипи колективного несвідомого  
6.4. А. Адлер: індивідуальна психологія  
6.5. Е. Фромм: соціальне несвідоме
6.6. Ж. Лакан: структурний психоаналіз

ПІСЛЯМОВА
ГЛОСАРІЙ